Szkolenie online

Chcielibyśmy poinformować i zaprosić Państwa do udziału w krótkim szkoleniu pn. „Pakiet antykryzysowy skierowany do JST – wybrane aspekty prawno – podatkowe”. Szkolenie trwające 1,40h dostępne jest w trybie online poprzez Youtube w dniach od 7-9 kwietnia 2020 r. Szkolenie prowadzi Mieczysława Szymańska – nasz doradca podatkowy. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo poniżej:

Szanowni Państwo,

 

mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w krótkim szkoleniu pn. „Pakiet antykryzysowy skierowany do JST – wybrane aspekty prawno – podatkowe”. Szkolenie trwające 1,40h dostępne jest w trybie online poprzez Youtube w dniach od 7-9 kwietnia 2020 r. Szkolenie prowadzi Mieczysława Szymańska – doradca podatkowy.

 

Cena szkolenia 180 zł.

Szkolenie udostępnione zostanie po dokonaniu wpłaty na nasze konto:

 

Właściciel konta: Consulting Tax Advisors Group sp. z o.o. sp.k.

Bank: Santander Bank Polska S.A.

Nr rachunku: 91109015220000000133187375

 

Potwierdzenie zapłaty prosimy przesłać na adres e-mail: szkolenie[at]taxagroup.pl

 

Po przesłaniu potwierdzenia zapłaty, zostanie przesłany do Państwa link, poprzez który możecie Państwo obejrzeć i odsłuchać szkolenie. Na pytania odpowiemy drogą emailową.

 

Po wskazanym powyżej okresie, tj. po dniu 09-04-2020r. link ze szkoleniem będzie udostępniany Państwu na indywidualne życzenie – po dokonaniu wpłaty i przesłaniu potwierdzenia zapłaty.

 

Dnia 31 marca 2020 r. została podpisana zmiana do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawodawca wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, gospodarczym wynikającym ze skutków jakie wywołuje COVID-19, w szczególności zastoju gospodarczego, a także zakazu swobodnego przemieszczania się, opracował w ostatnich dniach pakiet antykryzysowy, pozwalający nie tylko przedsiębiorcom na odciążenie fiskalne, składkowe czy kredytowe, ale również zaopatrzył aparat administracji publicznej w narzędzia pozwalające na większą swobodę dysponowania środkami publicznymi w okresie trwania zagrożenia epidemicznego.

 

W celu udzielania pomocy przez JST uruchomił specjalny Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 oraz dopuścił możliwość wsparcia przez JST zarówno przedsiębiorcom jak i osobom fizycznym, w szczególności wprowadził regulacje pozwalające na dofinansowania, dotacje czy pożyczki skierowane dla najbardziej dotkniętych skutkami COVID-19 obszarów: oświaty, działalności leczniczej, osób niepełnosprawnych.

 

Szkolenia ma na celu zapoznanie Państwa z najważniejszym dla JST aspektami pakietu antykryzysowego.

 

Program szkolenia:

 

1. Zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania COVID-19

1.1. Prawo wojewody i Prezesa Rady Ministrów wydawania poleceń administracji publicznej (rządowej i samorządowej, instytucji badawczej, publicznemu podmiotowi leczniczemu oraz przedsiębiorcom

1.2.Prawo wojewody zmiany częstotliwości odbioru odpadów komunalnych

 

2. Finanse publiczne w czasie przeciwdziałania COVID-19

2.1. Rozszerzenie zakresu nie stosowania ustawy o zamówieniach publicznych

2.2. Obowiązki informacyjne stron zamówienia publicznego

2.3. Prawo do zmiany zawartych umów na realizację zam.publ.

2.4. Zakres nie wystąpienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku z czynnościami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19

2.5. Wyłączenie odpowiedzialności karnej oraz odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny fin.pub.

2.6. Zakres zmian planów wydatków i dochodów

2.7. Zniesienie ograniczeń sumy wydatków za rok 2020

2.8. Sposób prowadzenia sesji, obrad i posiedzeń oraz rozstrzygnięć organów stanowiących JST oraz kolegialnych organów

2.9. Możliwość przesunięcie składania sprawozdań i informacji

 

3. Zakres uprawnień Starosty i Prezydenta miasta na prawach Powiatu

3.1. Dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń i składek pracowników oraz do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

3.2. Zakres udzielania pożyczek, warunków i ich udzielania oraz umarzania

 

4. Dofinansowania, dotacje i rekompensaty

4.1. Uprawnieni do ubiegania się o dofinansowanie, dotację lub rekompensatę

4.2. Zakres przedmiotowy dofinansowania, dotacji oraz rekompensaty

 

5. Opłaty oraz ulgi podatkowe w JST oraz odroczenia terminów ich zapłaty

5.1. Nowy termin zapłaty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

5.2. Sposób wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz zakres zwolnienia oraz warunki

5.3. Sposób podjęcia decyzji o odroczeniu terminu zapłaty rat z tytułu podatku od nieruchomości oraz granice czasowe

6. Wybrane zagadnienia podatkowe

6.1. Zniesienie odpowiedzialności solidarnej – nowy termin zawiadomienia o zapłacie za fakturę na rachunek innych niż na Białej Liście

6.2. Wydłużenie terminów wydawania interpretacji indywidualnych oraz WIS

6.3. Warunki wydłużenia terminów na zapłatę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – JST jako płatnik

6.4. Zasady prowadzenia postępowań podatkowych oraz terminów przedawnienia oraz zawieszenia

6.5. Przesunięcie terminów wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT oraz JPK_VDEK (JPK_V7M)

 

7. Ochrona najemców

7.1. Warunki ochrony

7.2. Zmiany warunków najmu

7.3. Przedłużenie okresu obowiązywania umów

7.4. Zakaz realizacji tytułów wykonawczych